Privacy

Praxis is de verantwoordelijke voor alle in deze privacyverklaring opgenomen verwerkingen. De verwerking van de persoonsgegevens is in overeenstemming met de van toepassing zijnde regelgeving die ziet op gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Privacyverklaring Sollicitanten van Praxis Doe-Het-Zelf Center B.V.

De gegevens die Praxis verzamelt in het kader van je sollicitatie, worden door Praxis uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt. Praxis kan je gegevens aan derden verstrekken voor zover het voor die derden noodzakelijk is om werkzaamheden voor Praxis te verrichten, dan wel wanneer Praxis ingevolge de wet/regelgeving daartoe wordt verplicht of wanneer je daar toestemming voor hebt gegeven. De informatie die je aan Praxis geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft Praxis een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming via:

Wanneer je bij ons solliciteert, vragen we je om verschillende gegevens te verstrekken die wij gebruiken om te beoordelen of je in aanmerking komt voor een functie bij Praxis. De gegevens van sollicitanten die Praxis verwerkt zijn:

*Aanhef, voor- en achternaam

*Adres en woonplaats

*Telefoonnummer

*Geboortedatum

*Emailadres

*Opleidingsniveau

*CV

*Foto (optioneel)

*Uren beschikbaar per week

*Beschikbaar per

*Motivatie

*Salarisindicatie

De gegevens die Praxis verwerkt, worden door Praxis enkel gebruikt voor wervings- en selectiedoeleinden. Praxis gebruikt je gegevens om te beoordelen of je een geschikte kandidaat bent voor de vacature waarvoor je hebt gesolliciteerd, om met je in contact te komen na je sollicitatie, of om je te informeren wanneer er andere vacatures zijn die bij jouw profiel passen. Praxis kan met je gegevens ook een controle bij het FAD register (stichting Fraude Aanpak Detailhandel) uitvoeren, teneinde de integriteit van haar personeel te waarborgen.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Hoe lang Praxis je gegevens bewaart is afhankelijk van het verloop van je sollicitatieprocedure. In het geval je sollicitatieprocedure zonder succes is afgerond, zal Praxis je gegevens 4 weken na afloop van de procedure uit haar database verwijderen. Alleen wanneer je Praxis daarvoor toestemming hebt gegeven, kan Praxis je gegevens tot 1 jaar na afloop van je sollicitatieprocedure bewaren, om je eventueel later te benaderen voor andere vacatures waar je voor in aanmerking komt. Wanneer je de sollicitatieprocedure met succes hebt doorlopen en bij Praxis aan de slag gaat, worden je gegevens in de werknemersadministratie van Praxis opgenomen en voor langere tijd bewaard.

Hoe wordt de verzamelde informatie (over mij) beveiligd?

Praxis zorgt voor fysieke, elektronische en juridische beheerprocedures om de vertrouwelijkheid van je persoonlijke informatie te beschermen, onder andere door:

*Het verzorgen van verschillende andere technische en organisatorische beveiligingsmethodes ter bescherming van verzamelde gegevens.
*Alleen aan medewerkers die vanuit hun functie toegang tot de gegevens nodig hebben, toegang te verschaffen tot je persoonlijke informatie.
 Deze medewerkers hebben instructies ontvangen hoe om te gaan met je persoonlijke informatie.
*Alleen samen te werken met derden die waarborgen dat zij al hun computer hardware en processen adequaat beveiligen en die ervoor in staan dat
 je gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor je jouw gegevens aan Praxis hebt verstrekt.
*Periodiek onafhankelijke security audits te laten uitvoeren op onze online omgevingen, zodat eventuele risico’s tijdig worden herkend en kunnen
 worden beperkt.

Welke rechten en keuzes heb ik met betrekking tot het verzamelen van mijn persoonlijke informatie door Praxis?

Je hebt recht op:

*Inzage welke persoonsgegevens Praxis van je heeft en wat Praxis ermee doet

Op verzoek verlenen wij aan alle sollicitanten toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden en wat wij met deze informatie doen. Als je toegang wenst tot deze informatie, gelieve contact met ons op te nemen op het onderstaande vermelde adres of door een email te sturen naar onze klantenservice. Om je verzoek tot inzage in jouw gegevens in behandeling te kunnen nemen, verzoeken wij je om bij je verzoek je naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer op te geven. Omdat wij moeten verzekeren dat het verzoek tot inzage van je gegevens echt van jou afkomstig is, kunnen wij aanvullende informatie van je vragen om je identiteit vast te stellen. Wij zullen je verzoek binnen een maand beantwoorden.

*Om je persoonsgegevens bij Praxis te laten wijzigen

Op verzoek bieden wij sollicitanten ook de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als je jouw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve contact met ons op te nemen op het onderstaande vermelde adres of door een email te sturen naar onze  klantenservice. Om je verzoek tot wijzigingen van jouw gegevens in behandeling te kunnen nemen, verzoeken wij je om bij je verzoek je naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer op te geven. Omdat wij moeten verzekeren dat het verzoek tot inzage van je gegevens echt van jou afkomstig is, kunnen wij aanvullende informatie van je vragen om je identiteit vast te stellen. Wij zullen je verzoek binnen een maand beantwoorden.

*Om je persoonsgegevens bij Praxis te wissen

Ook bieden wij sollicitanten mogelijkheid om gegevens die wij van hen bijhouden te verwijderen. Het kan voorkomen dat wij bepaalde gegevens niet op verzoek verwijderen, bijvoorbeeld omdat op ons een wettelijke plicht rust om de gegevens te bewaren of omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben om je gegevens te bewaren. Als je jouw persoonlijke gegevens wenst te verwijderen, gelieve contact met ons op te nemen op het onderstaande vermelde adres of door een email te sturen naar onze klantenservice. Om je verzoek tot verwijdering van jouw gegevens in behandeling te kunnen nemen, verzoeken wij je om bij je verzoek je naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer op te geven. Omdat wij moeten verzekeren dat het verzoek tot inzage van je gegevens echt van jou afkomstig is, kunnen wij aanvullende informatie van je vragen om je identiteit vast te stellen. Wij zullen je verzoek binnen een maand beantwoorden.

*Om je persoonsgegevens bij Praxis over te dragen aan een derde

Je kunt Praxis verzoeken om je gegevens over te laten dragen (voor zover dit technisch uit te voeren is) aan een andere partij.

*Intrekking toestemming verwerking persoonsgegevens

Als je gegevens worden verwerkt op basis van je toestemming, heb je het recht om die toestemming op elk moment in te trekken. Nadat je je toestemming hebt ingetrokken, zullen wij de gegevensverwerking staken. De intrekking doet overigens niets af aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking van de periode voor het intrekken. Het intrekken van je toestemming kun je doen door contact met ons op te nemen op het onderstaande vermelde adres of door een email te sturen naar onze klantenservice.

*Om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Praxis

Je hebt altijd de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens door contact met ons op te nemen op het onderstaande vermelde adres of door een email te sturen met onze klantenservice.

*Om de verwerking door Praxis van je persoonsgegevens te beperken

Mocht je een gegronde reden hebben om de verwerking van je persoonsgegevens door Praxis te beperken, kun je dit verzoeken door contact met ons op te nemen op het onderstaande vermelde adres of door een email te sturen naar onze klantenservice.

Welke derden hebben toegang tot mijn gegevens?

Praxis geeft je gegevens alleen door aan derden wanneer dat benodigd is voor de wervings- en selectiedoeleinden van Praxis, of wanneer dat wettelijk vereist wordt. Dergelijke derden kunnen IT-dienstverleners van Praxis, de stichting FAD of bijvoorbeeld een overheidsdienst zijn. Wanneer derden jouw gegevens verwerken ten behoeve van Praxis en zij als verwerker worden aangemerkt, heeft Praxis met die derden een verwerkersovereenkomst gesloten. De verwerking door derden zal geschieden in overeenstemming met de privacyverklaring van Praxis en de verwerkersovereenkomst. In de verwerkersovereenkomst zijn o.a. bepalingen opgenomen m.b.t geheimhouding en te nemen organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen.

Je gegevens kunnen in sommige gevallen worden doorgegeven aan ontvangers in landen buiten de EU.

De hoofdregel is dat Praxis je persoonsgegevens alleen mag doorsturen naar derde landen met een passend beschermingsniveau. Een lijst van deze door de Europese Commissie goedgekeurde landen tref je met de ondestaande link aan.

Mocht je meer willen weten over de mogelijke doorgifte van je gegevens naar ontvangers in landen buiten de EU, dan kun je contact opnemen met de Praxis Functionaris Gegevensbescherming via:

Controle fraude & privacy

Door het versturen van het sollicitatieformulier ga je ermee akkoord dat er een controle wordt uitgevoerd bij het FAD (Stichting Fraude Aanpak Detailhandel) en dat je persoonsgegevens worden verstrekt en opgenomen in onze database. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor werving en selectie doeleinden. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Wij zullen je gegevens direct verwijderen uit onze database zodra je daarom verzoekt.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over ons privacy beleid of over ons gebruik van jouw gegevens neem dan contact met ons op via het onderstaande vermelde adres of stuur een email naar:

Je kan ook een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens NL: +31 (0) 88 - 1805 250.

Hoe neem je contact met ons op?

Als je wenst te reageren op deze privacyverklaring, vragen hebt over het verzamelen van persoonsgegevens op deze website, dan kun je contact met ons opnemen via de onderstaande link of per brief.

Contact via de link:

Contact per brief:

Praxis Doe-Het-Zelf Center B.V. t.a.v. Service Desk

Herikerberweg 336

101 CT Amsterdam Zuidoost

Postbus 22189, 1100 CD Amsterdam Zuidoost

KvK: 33152545

BTW-nummer: 004371021B01

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan door Praxis worden gewijzigd. De wijzigingen worden bekend gemaakt op de Praxis website.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op: 25 juli 2022

Altijd als eerste op de hoogte.
Meld je aan voor onze Job Alert!